Avtalsvillkor

Ordningsregler

 • Endast EN person åt gången genom slussen, även på väg ut!
 • Träning sker på egen risk.
 • Endast tränande med giltigt träningskort äger tillträde till lokalen.
 • Om utlåning av passerkort sker till annan person utan överenskommelse med Friskvårdscenter, utgår det en avgift. Träningskortet kommer även att spärras i två veckor, medlemmen har inte rätt att kräva ersättning.
 • Oansvarig eller vårdslös användning kan komma att innebära ersättningskrav.
 • Åldersgräns 15 år, målmans underskrift krävs av minderårig. Kund upp till det år man fyller 15 krävs att denne tränar med vårdnadshavare.
 • Lokalen är endast avsedd för träning.
 • Lokalen får endast nyttjas under respektive anläggnings öppettider.
 • Användande, innehav eller försäljning av dopingpreparat samt nekande till att lämna dopingprov medför återtagande av träningskort.
 • Friskvårdscenter ansvarar ej för material som kvarlämnats av tränande.
 • Träna alltid i rena kläder och skor som är lämpade för inomhusträning. Av hygieniska skäl skall man ha linne eller tröja på sig och inte träna barfota.
 • Efter användning, rätt redskap på rätt plats. Alla är inte lika stark som du!
 • Lämna aldrig vikter på skivstänger eller maskiner.
 • Anmäl genast om något gått sönder, försvunnit eller utsatts för skadegörelse.
 • Vid upprepade förseelser mot ordningsreglerna har Friskvårdscenter rätt att återta träningskort.
 • Otillbörligt utnyttjande av lokalen kan leda till rättsliga åtgärder.
 • Ta hänsyn till dina medtränande.
 • Lämna inte kläder el dylikt kvar, klädskåpen får inte heller abonneras (vid missbruk klipps låsen).
 • Force majeure mm. Friskvårdscenter förbehåller sig rätten att kunna stänga ner hela eller delar av en anläggning för service och reparation. Friskvårdscenter har rätt att hålla anläggningen stängd om stängningen beror på ett hinder utanför gymmets kontroll som gymmet inte skäligen kunde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder gymmet inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Anledningen till detta kan tex vara naturkatastrofer, ändrad lagstiftning, konjunktursvängningar, smittspridning el liknande. Detta utan att medlemmen har rätt att kräva ersättning.

Avtalsregler gällande autogiro

 • Avtalet gäller enligt avtalad tid. Efter bindningstiden löper avtalet vidare tills medlemmen avslutar avtalet. Avslut av autogiro skall ske via mejl. Du erhåller alltid en bekräftelse av uppsägningen. Uppsägningen är godkänd först när en bekräftelse erhållits.
 • Summan som dras via autogirot är enligt överenskommen månadskostnad.
 • Vid köp av rabatterade autogiron för student-, junior- eller ungdomsabonnemang övergår abonnemanget till ordinarie eller uppgraderad kostnad enligt abonnemangets regler.
 • Medlemmen skall tillse att täckning finns på angivet konto vid dragningstillfället.
 • Saknas täckning vid dragningstillfället försöker bankgirot dra även de tre närmaste vardagarna.
 • Om dragning ej kan ske via autogiro faktureras kunden månadsavgiften samt en administrativ avgift.
 • Om fakturan ej betalas inom angiven förfallodag spärras träningskortet tills kunden betalat sin skuld. Kommande dragningar enligt avtal kommer att dras även om kortet är spärrat.
 • Om kunden avslutar medgivandet eller tar bort betalningsuppdraget faktureras dragningen samt en administrativ avgift.
 • Uppsägningen måste skriftligen vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar innan månadskiftet för att stoppa nästkommande månadsdragning, finns skrivet avtal angående äldre abonnemang gäller det. Uppsägningen sker till vannasby@friskvardscenter.se
 • Uppsägning kan tidigast ske månaden efter avtalsperioden startats. Finns skrivet avtal angående äldre abonnemang gäller det.

Distansavtal, köp via webbutik

 • När du ingår ett distansavtal, m.a.o. köper via vår webbutik, så har du en ångerfrist om 14 dagar.
 • Om du har tagit tjänsten i bruk så faller denna ångerrätt eller så sker en avräkning för den del som nyttjas.
 • Om du vill ångra köpet kontaktar du oss via mejl på info@friskvardscenter.se Där anger du namn , personnummer, mobilnummer och vilken tjänst du önskar ångra. Du kommer efter detta bli kontaktad gällande återbetalning.

Ändringar i detta avtal publiceras på vår hemsida.